Metro Service deltager aktivt i arbejdet med at skabe en global bæredygtig udvikling, hvor social ansvarlighed og omsorg for miljøet går hånd i hånd med en sund udvikling af forretningen.

Vi følger UN Global Compact-principperne, og vores fokus på menneskerettigheder, gode og trygge arbejdsforhold, socialt engagement, antikorruption og miljømæssig ansvarlighed danner grundlaget for vores måde at drive virksomhed på. Vi har derfor forpligtet os til årligt at rapportere om aktiviteter og fremgang indenfor vores principper for social ansvarlighed.

Miljøbelastning
Vi efterlever principperne i miljøstyringsstandarden ISO 14001 og arbejder løbende på at mindske brugen af ikke-vedvarende energikilder, vand og affald. Vi har fx i 2021:

  • udskiftet firmabiler på diesel med eldrevne biler
  • skiftet samarbejdspartner inden for affald der skal hjælpe os med at prioritere og forbedre eksisterende processer relateret til vores affaldshåndtering
  • fået vores Svanemærket certifikat på togvaskehallen på Metrovej forlænget med tre år.

Gode arbejdsforhold
Forudsætningen for et godt arbejdsmiljø er gode arbejdsforhold, som blandt andet skabes af de rammevilkår, der arbejdes under. Metro Service lever selvfølgelig op til alle relevante love, regler og overenskomster på området og har en lang tradition for at have en god dialog med de forskellige fagforeninger.

Vores medarbejderes sundhed og trivsel er vigtig for os. En del medarbejdere arbejder med tungt udstyr, og mange har aften- og nattevagter, hvilket kræver ekstra fokus på arbejdsmiljøet. Vi arbejder efter Sundhedsstyrelsens femtrins-model med indsatser inden for kost, rygning, alkohol, motion og stress. Vi er en røgfri arbejdsplads, og medarbejderne har blandt andet adgang til en sund kantineordning, massage og deltagelse i forskellige sportsarrangementer, ligesom vi også støtter fitnessmedlemskaber.

Samtidig lægger vi mange kræfter i at forhindre arbejdsrelaterede ulykker, mindske arbejdspresset og forbedre arbejdsmiljøet yderligere. Vi følger principperne i sundheds- og sikkerhedsstandarden ISO 45001 og registrerer og analyserer alle arbejdsmiljømæssige hændelser. Vi har et særligt fokus på stewardernes arbejdsforhold. Gennem en række voldsforebyggende tiltag, reducerer vi antallet af verbale og fysiske overfald på stewarder betydeligt - et arbejde vi fortsætter med.

Respekt for mangfoldighed
Samfundet omkring os er mangfoldigt, og vi ønsker at Metro Service afspejler dette. Det gør vi ved at holde fokus på ligestilling, køn, religion, etnicitet, alder, osv. Vi lægger mange kræfter i at sikre et arbejdsmiljø, hvor alle trives, og vores rekruttering opmuntrer kandidater fra alle samfundslag og med alle former for baggrund til at søge jobbet.

Samarbejde med leverandører
Det etiske kodeks hjælper os med at sætte standarder for vores daglige arbejde, ikke blot blandt vores egne medarbejdere, men også i samarbejdet med vores leverandører. Gennem transparente indkøbsprocesser fremmer vi en åben og ærlig dialog som et tiltag imod korruption. Til gengæld forventer vi, at alle vores leverandører og deres underleverandører overholder gældende lovgivning, og at deres adfærd følger Metro Services etiske kodeks.

Vores leverandører skal rapportere om arbejdsvilkår, herunder kontrakter og overenskomster, arbejdsforhold, -tid og -faciliteter samt brug af lærlinge. Samtidig har vi indgået en kontrakt med et eksternt bureau, som årligt auditerer et antal leverandører for at sikre, at de opfylder kravene til ordentlige arbejdsforhold for medarbejdere og eventuelle underleverandører.

De af vores leverandører, der agerer under dansk lovgivning, skal hvert kvartal udfylde et CSR-spørgeskema. På den måde sikrer vi, at de fortsat lever op til lovgivningen og derved til vores krav.

I 2022 udkommer et nyt leverandøradfærdskodeks der skitserer vores forventninger til leverandører og andre samarbejdspartnere.

Udfyld leverandørspørgeskema om CSR

Socialt engagement
I Metroen møder vi passagerer fra alle samfundslag. For bedre at kunne forstå og respektere forskelligheden blandt mennesker, samarbejder vi med flere organisationer for hjemløse og socialt udsatte mennesker i lokalområdet.

Download
Vores arbejde for at udvikle en bæredygtig forretning dækker endnu flere områder. Læs om alle vores aktiviteter i CSR-rapporten.

 

CSR-rapport 2023

CSR-rapport 2022

CSR-rapport 2021

CSR-rapport 2020

CSR-rapport 2019

Etisk kodeks